Bokslutskommuniké 2023

QBNK | IR

QBNK Holding AB (publ) släpper bokslutkommuniké för 2023.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 31 december

Rörelsens intäkter uppgick till: 38,5 (34,5) MSEK
Abonnemangsintäkter (MRR) ingångsvärde januari 2024: 2 927 (2 537) TSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7,7 (-14,7) MSEK med en rörelsemarginal om -20,0 (-42,7) %
Resultatet efter skatt uppgick till: -6,1 (-11,7) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-10,2) MSEK

Perioden 1 januari – 31 december
Rörelsens intäkter uppgick till: 10,5 (9,6) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,6 (-3,5) MSEK med en rörelsemarginal om -15,2 (-37,0) %
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,2 (-2,9) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 (-5,1) MSEK

Väsentliga händelser under rapporttiden

Perioden 1 januari – 31 december

  • Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgick till 32 MSEK, vilket är en ökning med 15 % jämfört med föregående år.
  • Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgick till 83 %.
  • Rörelsens intäkter ökade med 12% jämfört med föregående år.
Perioden 1 oktober – 31 december
  • Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgick till 8,4 MSEK, vilket är en ökning med 16 % jämfört med föregående år.
  • Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgick till 80 %.
  • Rörelsens intäkter ökade med 10% jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser har noterats efter rapportperiodens utgång.


VD har ordet

“Vårt åtagande är tydligt - vi fortsätter leverera i enlighet med den plan vi lagt”

Lantmännen, Caverion, Tepe och Atlas Copco är några av de bolag som under det gångna året gett oss förtroendet att vara deras leverantör. Arjo, Metso, Geely, Coop Norge och Ericsson är några av våra befintliga kunder som valt att ge oss utökat förtroende. Helåret 2023 och de senaste månaderna fyller mig med en stark känsla av engagemang och framtidstro. Vi har befäst och flyttat fram vår position ytterligare gentemot vårt strategiska kundsegment och vi ser fram emot den kommande tiden.

Vi hade under fjärde kvartalet fortsatt försäljning till både nya och existerande kunder. Abonnemangsintäkterna (MRR) ökar med 15 % och driftsunderskottet har mer än halverats under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period 2022.

abonnemang

Abonnemangsintäkternas ingångsvärde (Monthly Recurring Revenues (MRR)) påföljande månad.


Vi har fått förmånen att hälsa ytterligare en kund inom Retail välkommen. Denna gång är det amerikanska bolaget Justin Alexander som gett oss förtroendet – något vi är stolta över. Bolaget Zeekr inom Geely-koncernen har gett oss utökat förtroende och en handfull merförsäljningar till existerande kundbas har genomförts. NRR (Net Revenue Retention) inom vårt kärnsegment (TCP = Target Customer Profile) ligger på 111 % för perioden 1 jan 2023 – 1 jan 2024 och churn inom samma segment är nästintill obefintlig. Vår MRR-tillväxt netto är 164 TSEK under kvartalet inkluderat indexhöjning för 2024 (från 2 763 TSEK till 2 927 TSEK). Vi är optimistiska inför att framtiden bär med sig flera lovande möjligheter och ljusa utsikter.

 

Vi stärker aktivt vår position inom våra olika avdelningar, särskilt inom Product & Development där vi fokuserar på att öka produktens prestanda, modernisera användargränssnittet och användarupplevelsen (UI och UX), samt möjliggöra för våra Partners att kunna utveckla skräddarsydda lösningar.

 

Inom Sales & Marketing prioriterar vi digitala metoder för att generera leads och skapa relevant innehåll som både engagerar våra potentiella och befintliga kunder. Vi utvecklar våra pågående samarbeten med utvalda partners för att stärka denna försäljningskanal och effektivisera hanteringen av våra implementeringsprojekt. Vi noterar en ökande vilja till samarbete, både från konsultföretag och andra produktföretag.

 

Inom Professional Services fortsätter vi att arbeta mot att skapa fler möjligheter för våra partners att hantera implementeringsprojekt, samtidigt som vi strävar efter lönsamhet i vår egen Professional Services-verksamhet. Inom Customer Success fortsätter vi att aktivt säkerställa hög kundnöjdhet under hela kundresan. Vårt fokus ligger inte bara på att bevara utan också att expandera vår affär inom den befintliga kundbasen. Genom att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer strävar vi efter att överträffa kundens förväntningar och samtidigt identifiera möjligheter till tillväxt och mervärde både för kunden och QBNK.

Jag vill upprepa att det är av vikt att förstå att de negativa resultaten och kassaflödet som visas i våra redovisade siffror är en följd av vår pågående investering i tillväxt. Dessa negativa siffror är en del av vår plan och förväntas fortsätta under en tid framöver. Vår strategi fokuserar på att de åtgärder vi vidtar kommer att leda till en snabbare ökning av vår MRR (Monthly Recurring Revenue), vilket gradvis kommer att balansera vårt driftsunderskott och återinföra lönsamhet. Vi är stolta över att notera att vår MRR kontinuerligt har ökat kvartal efter kvartal under de senaste åren. Vi arbetar målmedvetet mot att uppnå lönsamhet inom existerande finansiering utan att behöva tillföra ytterligare kapital.

Den globala DAM-marknaden är gigantisk och förväntas ha en årlig tillväxttakt på omkring 15 % enligt samstämmiga bransch- och marknadsrapporter. QBNK är en av de främsta aktörerna i Norden inom det segment som vi verkar. För bolag inom Enterprise-segmentet går DAM-lösningarna från att vara Martech-drivna till mer generella lösningar som supporterar verksamheten där DAM även inkluderar produkt- och annan utbudsinformation för andra operativa syften än marknadsföring. Min tidigare bedömning att QBNK´s produkt står sig stark i den behovsbilden bekräftas kontinuerligt och vi är duktiga på att leverera komplexa och integrerade lösningar mot Enterprise-segmentet.

 

Jag ser fram emot den närmaste tiden och vad vi kommer att uppnå härnäst. Vi är medvetna om marknadsläget och strävar ödmjukt efter att accelerera våra framsteg. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra befintliga styrkor och sträva efter att överträffa våra tidigare prestationer i alla led. Avslutningsvis vill jag ta detta tillfälle i akt att uttrycka min uppskattning gentemot vårt grymma team, vår styrelse och våra ägare för förtroendet att leda QBNK.


Stockholm den 8:e februari 2023.

Anna Gomes
VD QBNK Holding AB 

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 31 december 2023 uppgår till 32,0 (27,8) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 6,3 (6,4) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,2 (0,2) MSEK.

All produktutveckling kostnadsförs löpande.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden upp-går till -7,7 (-14,7) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2023 till 8 465 (13 827) TSEK. Soliditeten uppgick till 16 (31) %.

Koncernens egna kapital uppgick till 6 198 (12 249) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksam-heten uppgick under perioden till 
-5 362 (-10 186) TSEK.

Investeringar
Koncernen har under perioden 1 januari – 31 december 2023 inte investerat i anläggningstillgångar. 

Aktier

Teckningsoptioner
Utgivna teckningsoptioner uppgår idag till motsvarande 1 140 224 aktier varav 736 224 aktier med lösenkurs 12,87 kronor (januari 2026) samt 404 000 aktier med lösenkurs 13,86 kronor (januari 2026).

Antal aktier efter full utspädning uppgår till 10 891 424 stycken.

 

Utestående antal aktier

 
Ingående antal 2023-01-01 9 751 200
Utgående antal 2023-12-31 9 751 200 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 sep 2023.

Fredrik Grevelius

2 267 402 st.

Ekstrand Corporate Advisors AB

1 558 974 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 1 238 048 st.

Ola Knutsson

561 746 st.

Ludvig Thureson

549 239 st.

Patrik Brummer

459 260 st.

Gembox AB (Kjell Duveblad)

347 347 st.

Bank Julius Baer & Co Ltd

262 407 st.

Melphi Group AB (Jacob Philipson)

         257 444 st.

Adrian Brummer

195 628 st.


1 Varav 1 287 019 st. aktier via försäkringslösningar i Avanza Pension.
2 Exklusive 1 287 019 st. aktier enligt not 1 ovan.

 

I anslutning till rapporten bjuder QBNK in till en digital presentation den 9 februari, klockan 09:00 CET då vår vd Anna Gomes kommer presentera QBNK och  rapporten för det fjärde kvartalet October - December 2023. 

Om du önskar delta, vänligen använd denna länk för registrering.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Anna Gomes, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: anna.gomes@qbank.se


Ladda ner hela bokslutskommunikén 2023 nedan:

 

Prenumerera på nyheter

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.

Start your journey today

Book a demo with our sales team